Świąteczna Sesja Rady Gminy Susiec

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Świąteczna Sesja Rady Gminy Susiec

Świąteczna Sesja Rady Gminy Susiec

Świąteczna Sesja Rady Gminy Susiec

Wydarzenia w Gminie Susiec

W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyła się Świąteczna Sesja Rady Gminy Susiec, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  5. Informacja Wójta Gminy Susiec z realizacji uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie od poprzedniej sesji.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:


a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
b) uchwały budżetowej na 2017 rok,  
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, 
f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
g) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Susiec na lata 2016 – 2021,
h) szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suścu,
i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Susiec na lata 2016 – 2020,
j) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susiec”,
k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Susiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Susiec oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
ł) wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec nieruchomości gruntowej,

   9.  Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok.
   10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania oraz interpelacje radnych.

Przed zakończeniem sesji odbyła się uroczystość świąteczno-opłatkowa. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Susiec przybyli księża: Piotr Kornafel, Krzysztof Śniosek i Zenon Góra. Po odśpiewaniu kolędy i modlitwie obecni na sali księża, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbik Gminy,  Radni, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek i sołtysi podzielili się opłatkiem.

   11. Na tym zakończono obrady.

W załączeniu [FOTOGALERIA] z ostatniej w 2016 r. sesji Rady Gminy Susiec. Fot. K Łagowski

Wygenerowano w sekund: 0.02 | 567,115 unikalne wizyty