VIII Bieg nad Tanwią 2022 - 1 maja 2022 r. w Suścu, o godz. 11:30 .

Biorąc pod uwagę dużą ilość zgłoszeń na "Bieg nad Tanwią 2022" informujemy,  że została zwiększona ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking do 200, a termin zgłoszenia przesunięty do 26 kwietnia 2022 r.

ANEKS DO REGULAMINU
Biegu nad Tanwią 2022 z dnia 19.04.2022 r.

W Dziale IV Regulaminu punkty od 2 do 9  zastępuje się punktami od 2 do 8 o następującej treści:
2. Ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 200. Po osiągnięciu tej liczby proces rejestracji zostanie zamknięty.
3. Zawodnik, który dokonał zgłoszenia winien dokonać opłaty startowej najpóźniej do 26 kwietnia 2022 r. 
4. Zawodnicy którzy dokonali zgłoszenia, a nie wpłacili opłaty startowej do 26.04.2022 r. zostaną z listy wykreśleni.
5. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie wywieszona przed startem zawodów.
6. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu lub marszu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „VIII Biegu nad Tanwią” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie:
 1) 45 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji do dnia 15 kwietnia,
 2) 60 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji od 16 do 26 kwietnia,
 3) 70 zł/os.- przy opłacie dokonanej w formie przelewu w terminie do 15 kwietnia 2022 r., 100 zł/os. - w terminie od 16 do 26 kwietnia (liczy się data wpływu) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr 04 9639 1051 2004 5100 0198 0001. (z informacją w tytule: imię i nazwisko, VIII Bieg nad Tanwią-BIEG lub VIII Bieg nad Tanwią-NORDIC WALKING). Przy dokonaniu wpłaty w formie przelewu, w celu uniknięcia błędów podczas procesu weryfikacji zawodników, konieczne jest przedstawienie w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu bankowego.
8. Osoby, które wpłaciły opłatę  startową w wysokości mniejszej niż przedstawiona w regulaminie, będą musiały dopłacić brakującą kwotę w procesie zapisu w Biurze Zawodów w dniu 1 maja 2022 r. Brak dopłaty spowoduje wykreślenie zawodnika z listy startowej, a niepełna wpłata nie podlega zwrotowi.

---

W dniu 1 maja 2022 r. w Suścu odbędzie się już VIII Bieg nad Tanwią 2022
Zawody obejmą: bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.
Start odbędzie o godzinie 11:30 na ul. Leśnej, nieopodal stacji PKP. Trasa biegnie lasami, z metą w miejscu startu. Jej ślad  został przedstawiony w postaci elektronicznej na portalu traseo pod linkiem https://www.traseo.pl/trasa/bieg-nad-tanwia-2-22-trasa.
Zgłoszenia do „VIII Biegu nad Tanwią” można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie http://www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny (pod zakładką [Zapisz się].

Kontakt w sprawie biegu: tel. 84 6654893 w. 32, lub 84 6654410 w. 22 lub it@susiec.pl.
Niebawem zostanie przedstawiony projekt medalu.
Na zdjęciu start z 2021 r.
Zapraszamy do udziału i kibicowania.

 

REGULAMIN VIII BIEGU NAD TANWIĄ 2022 (w treści przed wprowadzeniem Aneksu z 19.04.2022 r.)

I. ORGANIZATOR
1. Wójt Gminy Susiec
2. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
Współorganizatorzy:
1. Zespół Szkół Publicznych w Suścu
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim
3. Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu
4. Jednostki OSP Gminy Susiec

II. CELE ORAZ ZAŁOŻENIA
1. upowszechnianie biegania i marszu Nordic Walking jako formy ruchu,
2. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Roztocza,
3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o ideę wolontariatu,
4. promocja gminy Susiec i Roztocza w Polsce i na świecie.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. „VIII Bieg nad Tanwią” odbędzie się 1 maja 2022 r.
2. Zawody sportowe pod nazwą „VIII Bieg nad Tanwią” obejmowały będą:
1) bieg na dystansie 10 km,
2) marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.
3. Bieg i marsz Nordic Walking odbędą się ze wspólnego startu,
na ulicy Leśnej, k. parku w Suścu o godzinie 11:30.
4. Trasa ze startem na ul. Leśnej k. Parku w Suścu biegnie lasami, z metą
w miejscu startu. Jej ślad został przedstawiony w postaci elektronicznej na portalu traseo.pl  po linkiem https://www.traseo.pl/trasa/bieg-nad-tanwia-2-22-trasa .
5. „VIII Bieg nad Tanwią” odbędzie się bez względu na pogodę.
6. Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi wstążkami umieszczonymi
po prawej stronie trasy, a każdy kilometr będzie oznakowany znakiem pionowym.
7. Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu – 2 godziny. Nie zmieszczenie się
w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu lub marszu Nordic Walking i zejścia z trasy.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do „VIII Biegu nad Tanwią” obejmującego bieg na dystansie 10 km i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km, można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie http://www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
2. Ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 150.
3. Zawodnik, który dokonał zgłoszenia winien najpóźniej do 15 kwietnia 2022 r. dokonać opłaty startowej.
4. Jeżeli ilość zgłoszeń z opłatą startową w terminie wskazanym w pkt 2 przekroczy 150, wówczas liczba zawodników mogących wziąć udział w zawodach zostanie zwiększona do 200, a termin dokonania opłaty zostanie przesunięty do 22 kwietnia 2022 r, albo do osiągnięcia 200 zgłoszeń z opłatą startową.
5. W przypadku gdy do 15 kwietnia liczba zgłoszeń z opłatą będzie mniejsza niż 150 wówczas termin opłaty startowej zostanie przedłużony do 22 kwietnia, albo do czasu, w którym liczba zgłoszonych zawodników
z opłata startową przekroczy liczbę 150.
6. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do zawodów z powodów przedstawionych w pkt 3,4,5 nie będą mogli zostać do zawodów zarejestrowani bądź zostaną z tej listy wykreśleni.
7. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie wywieszona przed startem zawodów.
8. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu lub marszu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „VIII Biegu nad Tanwią” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie:
1) 45 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji do dnia 15 kwietnia,
2) 60 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji od 16 do 22 kwietnia,
3) 70 zł/os.- przy opłacie dokonanej w formie przelewu w terminie
do 15 kwietnia 2022 r., a 100 zł/os. w terminie od 16 do 22 kwietnia (liczy się data wpływu) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr 04 9639 1051 2004 5100 0198 0001. (z informacją w tytule: imię i nazwisko, VIII Bieg nad Tanwią-BIEG lub VIII Bieg nad Tanwią-NORDIC WALKING. Przy dokonaniu wpłaty w formie przelewu, w celu uniknięcia błędów podczas procesu weryfikacji zawodników, konieczne jest przedstawienie w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu bankowego.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
11. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
1) pakiet startowy,
2) medal
3) numer startowy(bezzwrotny),
4) napoje na trasie i mecie biegu,
5) posiłek regeneracyjny po biegu,
6) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
7) opiekę medyczną,
8) nagrody (losowane wśród zawodników).
9) dla zwycięzców (I-III miejsce każdej kategorii i kategorii open) dodatkowo puchary i dyplomy.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W „VIII Biegu Nad Tanwią” w kategorii biegu i Nordic Walking prawo startu ma każda osoba pełnoletnia, bez przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Każdy startujący zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów
w dniu 1 maja 2022 r. r. w godz. 9:30-11:00 z dokumentem tożsamości, po odbiór pakietu startowego oraz numeru startowego z chipem
do pomiaru czasu.
3. Poprzez podpis zawodnika na liście biegu/marszu uczestnik zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do biegu bądź marszu na 10 km, oraz że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
4. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie przy ulicy Leśnej i będzie czynne w dniu 1 maja 2022 r., w godz. 9:00 –14:00.
5. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
8. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

VI. KLASYFIKACJA
W zawodach sportowych pod nazwą „VIII Bieg nad Tanwią” będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach:

1. w biegu na dystansie 10 km:

1) kategoria żeńska 18 lat -29 lat
2) kategoria żeńska 30 lat -39 lat
3) kategoria żeńska 40 lat -49 lat
4) kategoria żeńska 50 lat -59 lat
5) kategoria żeńska 60 lat i więcej
6) kategoria żeńska open

7) kategoria męska 18 lat -29 lat
8) kategoria męska 30 lat -39 lat
9) kategoria męska 40 lat -49 lat
10) kategoria męska 50 lat -59 lat
11) kategoria męska 60 lat i więcej
12) kategoria męska open

2. w marszu Nordic Walking na dystansie 10 km:

1) kategoria żeńska open
2) kategoria męska open

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

VII. NAGRODY
1. Zwycięzcy „VIII Biegu nad Tanwią” (miejsca I-III), zarówno w biegu jak marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary, medale i dyplomy.
2. Wszyscy uczestnicy „VIII Biegu nad Tanwią”, którzy ukończą
bieg lub marsz Nordic Walking otrzymają pamiątkowy medal.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród. W takim przypadku wręczenie nagród odbędzie się drogą losowania wśród zawodników biorących udział w biegu.
4. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów zwycięzcom i losowanie nagród wśród zawodników odbędzie się w Parku w Suścu, obok stacji PKP, przy ul. Kolejowej w dniu 1 maja 2022 r., o godz. 14:00, w trakcie imprezy o nazwie „Jarmark Susiecki”.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Gminny Ośrodek Kultury w Suścu jako Organizator „VIII Biegu nad Tanwią” informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, e-mail: gok_susiec@wp.pl (zwany dalej „Administratorem”), który Procesorem ustanowił firmę Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; e-mail: biuro@pomiaryczasu.pl.
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika, odbywa się poprzez podanie ich w formularzu zgłoszeniowym na stronie http://www.pomiaryczasu.pl. Podanie wymaganych przez formularz danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w „VIII Biegu nad Tanwią”.
3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu organizacji, przeprowadzania i rozliczenia „VIII Biegu Nad Tanwią”.
4. Warunkiem uczestnictwa w „VIII Biegu nad Tanwią” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, NIP 9212035752, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku zawodnika utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, w formie fotografii lub zapisu video, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w tym wymienionych w pkt 4 odbywa się poprzez zaakceptowanie „Regulaminu VIII Biegu nad Tanwią”, w trakcie dokonywania procesu zgłoszenia w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poprzez odznaczenie kratki z akceptacją regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi pobranie danych osobowych przez formularz, tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w zawodach.
6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, płeć oraz przynależność do danej grupy wiekowej (kategorii) zostaną opublikowane na liście startowej, a po zawodach na liście z wynikami na stronie internetowej www.pomiarczasu.pl, oraz zostaną przekazane do innych mediów.
7. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień: prawa żądania dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także przenoszenia.
8. Zawodnik ma prawo do złożenia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Zgoda na przetwarzania danych osobowych może zostać wycofana
przez uczestnika w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora.
10. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem „VIII Biegu nad Tanwią”, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. Ponadto odbiorcą danych mogą być również masmedia, towarzyszące zawodom.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników.
13. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy i jej rozliczenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników „VIII Biegu nad Tanwią” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod rygorem wykluczenia.
W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie ich trwania.
3. Każdy uczestnik biegu i marszu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu, ani nie odpowiada
za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji „VII Biegu nad Tanwią” bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu otrzymanych opłat startowych.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.